Evaporativno hlađenje u plastenicima

Osnovni princip Direktnog Evaporativnog hlađenja (DEH) je pretvaranje osetne u latentnu toplotu. U sistemu DEH topao spoljni vazduh prolazi kroz propustan vlažan medijum. Voda koja isparava absorbuje toplotu od poroznog medijuma, pa vazduh koji napušta sistem ima nižu temperaturu. U stvari, ovo je jedan adijabatski proces u kome se obara temperatura vazduha suve sonde, dok mu se vlažnost povećava (constant enthalpy). Deo osetne toplote vazduha se prenosi na vodu i postaje latentna toplota isparavanjem dela te vode. Latentna toplota ide za vodenom parom i difuzuje se u vazduh. Minimalna temperatura koja se može dobiti je temperatura vlažne sonde ulaznog vazduha.

U DEH nema promena količine toplote smeše vazduh/voda. U stvari, kako voda isparava ona odnosi toplotu iz vazduha i tako mu snižava temperaturu. Ovi sistemi su zasnovani na pretvaranju osetne toplote u latentnu toplotu isparavanja vode koja se dodaje pumpom. Tokom procesa, ukupna toplota (entalpija) vazduha ostaje ista. Zna se da jedan gram vode koji isparava u 1 m³ vazduha snižava temperaturu vazduha za oko 2.5°C. Stoga je metoda snižavanja temperature vazduha isparavanjem vode najefikasniji način kontrole temperature i vlage unutar plasztenika/staklenika.

U Indirektnom Evaporativnom Hlađenju (IEH)  gde se vazduh hladi preko izmenjivača toplote – temperatura vazduha, čiji sadržaj vlage ostaje isti – može se podeliti na dva tipa zavisno kakav se prenos toplote i vlage dešava u izmenjivaču toplote.

Postoje dve struje vazduha, alternativno se smenjuju vlažni i suvi prolazi, koji su odvojeni jedan od drugog. Primarni vazduh se hladi u suvim prolazima koji su odvojeno od vlažnih prolaza u kojima teku sekundarni vazduh i voda. Isparavanje se dešava u vlažnim prolazima a toplota se uklanja iz primarnog vazduha kroz nepropustan (impermeable) zid koji prolaze razdvaja, isparavanjem vode u sekundarni vazduh. Zbog toga je prenos mase i toplote usled isparavanja u vlažnim prolazima i uklanjanje toplote u suvim prolazima istovremen i praktično neodvojiv. Vazduh koji izlazi iz rashladnog sistema ima nižu temperaturu vlažne sonde nego vazduh koji ulazi iz okoline. Zbog toga bi bilo dobro izvući deo ovog ohlađenog vazduha i provući ga kroz vlažnu stranu izmenjivača toplote umesto upotrebe ambijentalnog vazduha.

Dvofazni erkondišn koji kombinuje procese DEH i IEH dobija na značaju u mestima gde je viša temperatura vlažne sonde (tj veća vlaga u vazduhu) koja ne dozvoljava da se isporuči dovoljno niska temperatura vazduha unutra sistemom autonomnog DEH.