Pregled direktnog EH

Teorijska analiza EH je osnova za otkrivanje zakona prenosa toplote i mase u procesu evaporativnog hlađenja kao i predviđanje ishoda procesa pod raznim radnim uslovima. Sprovedene su brojne studije numeričkih simulacija prenosa toplote i mase u DEH. [8] Zhang i Chen su analizirali procese prenosa mase i toplote u DEH i razvili uprošćen fizički model za DEH, u kome se procesni vazduh tera preko vlažne ploče uz istovremeni prenos toplote i mase [11]. Qiang et al. [12] su postavili neutralni radni model za predviđanje performansi obradom vazduha DEH pod različitim radnim uslovima. Tehnologija DH upotrebom evaporacije vode se puno koristi za kontrolu okruženja u objektima agrokultura. Zhang [13] je proučavao karakteristike prenosa toplote i mase preko vlažne podloge uz pretpostavku da sva voda koja se prska i ispari. Po analogiji procesa prenosa mase i toplote u DEH i rashladnom tornju, Du et al. [14] došli su do formule za efikasnost hlađenja DEH u funkciji debljine podloge, koeficijenta prenosa toplote, čeone brzine i specifičnosti površine podloge. Postavljeni su matematički model DEH i sa njim u vezi granični uslovi, a raspodela brzine i vlažnosti izračunati su metodom  SIMPLER.

Za poboljšanje performansi hlađenja protok vode treba da je minimalan uz uslov da se obezbedi ravnomerna raspodela vode koja isparava. Xuan et al. su prvi uveli radne uslove i termodinamičke karakteristike različitih tipova evaporativnog hlađenja-direktnog, indirektnog i poluindirektnog. [8] Fouda i Melikyana razmatrali su prenos mase i toplote u DEH. Predviđeni rezultati pokazali su valjanost jednostavnog matematičkog modela za projektovanje DEH, a taj sistem DEH sa podlogom visokih performansi dobro je primenjen u sistemima kondicioniranja vazduha.[18] Kulkarni i Rajput uradili su teorijsku analizu performansi DEH. Rezultati analiza pokazali su da materijal aspen fiber ima najveću efikasnost dok čvrsta celuloza ima najnižu.

Heidarinejad et al. razmtrali su rezultate analiza performansi EH u hibridnom sadejstvu u  Teheranu. Takva sprega sa tlom (Ground Coupled Circuit-GCC) obezbeđuje neophodni efekat podhlade i omogućava da DEH koje hladi vazduh može da ide ispod njegove tačke WBT. Rezultati simulacije pokazuju da kombinacija GCC i DEC može da napravi uslove komfora tamo gde samo DEH ne može. Ova okolišno čista i energetski efikasna tehnologija može se smatrati alternativom mehaničkim sistemima sa kompresijom pare. [20] Kachhwaha i Prabhakar predstavili su jednostavnu i efikasnu metodologiju kućne rashlade za pustinju, predviđanje performansi evaporativnog medijuma i određivanja njegove debljine i visine kako bi se ostvarilo maksimalno hlađenje.[21]

Basediya et al. ponudili su osnovni koncept, princip, metodu EH u čuvanju voća i povrća, uz razradu ekonomičnosti metode. Rashladni sistem bez utroška energije može se efikasno koristiti za kratkotrajno čuvanje voća i povrća čak i u brdskim regionima.[2] McKenzie et al istraživali su spoj EH sa relativno čistim otpadnim vodama u sektoru stanovanja.[23] Chen et al. dali su studiju slučaja dvofaznog DEH u primeni kondicioniranja vazduha na severoistoku Kine u simulaciji stanovanja. Rezultati su pokazali da unutrašnja temperatura i nivo vlage mogu biti držani na projektovanim vrednostima upotrebom takvog sistema. Šta više, električna snaga dvofaznog sistema DEH je samo 50.7% one koju troši konvencionalni centralni erkondišn.[24] Potencijali uštede energije upotrebom DEH za podhladu vazduha u vazduhom hlađenim vodenim čilerima u 15 tipičnih kineskih gradova izračunali su Jiang i Zhang [25]. Rezultati su pokazali da upotrebom DEH, COP čilera raste 15–25% u većini tih gradova. Po rezultatima analiza You et al., upotrebom DEH vazduhom hlađenih jedinica, EER tih jedinica u Tianjingu može se povećati 14% [26]. FAO (1983) je predložio jeftin sistem magacina zasnovan na principu EH za čuvanje voća i povrća, koji je prost i relativno efikasan. Osnovni princip zasnovan je na hlađenju isparavanjem.[27]

Karakteristike medija kao i parametri vazduha i vode u DEH znatno utiču na performanse sistema hlađenja. Zato, merenje i testiranje procesa prenosa mase i toplote raznih podloga pod raznim uslovima vazduha privlače, mnogo pažnje[28] You i Zhang su proučavali performanse podloge od nerđajućeg čelika i perforiranog aluminijuma uz pretpostavku adijabatskog procesa vlaženja [29]. Optimalni protok mase vazduha i vode bio je 1.5–3.5 kg/m²s i 0.8–1.4 kg/m²s, respektivno. Pored toga, Ge je istraživao performanse hlađenja i odvlaživanja raznih vrsta perforiranog aluminijuma raznih veličina i sa različitim temperaturama cirkulacione vode [30]. Yang et al. testerali su performanse hlađenja aluminijuma sa specifičnom površinom pod većim brzinama strujanja vazduha, i efikasnost hlađenja podloge je bila oko 60% [31]. Zhang i Chen su merili karakteristike hlađenja celuloze pri adijabatskom vlaženju i odvlaživanju [32]. Rezultati eksperimenta ukazuju da postoji optimum protoka vazduha. Feng i Liu istraživali su proces prenosa mase i toplote za keramičku poroznu podlogu (foam ceramic pad) sa specifičnom površinom. [33].