Primena EH za čuvanje voća i povrća

Dokazano dobra primena EH je u čuvanju povrća i svežih proizvoda. Visoka temperatura može se rešiti sistemom EH. Da bi se produžio vek trajnosti svežih proizvoda oni treba da se čuvaju u prostoru sa visokom vlagom kako bi se smanjio gubitak vode što se takođe postiže EH. Potencijalna poboljšanja EH znače upotrebu boljih materijala, uglavnom medijuma koji se vlaže.  Potrebno je uraditi eksperimente da bi se identifikovali lakše dobavljivi lokalni materijali koji se mogu uspešno koristiti kao absorberi.

Rashladni efekat EH zavisi od brzine isparavanja i uslova unutar komore. Što se tiče okoline na isparavanje najviše utiču temperatura i vlaga vazduha. Temperatura mora biti dovoljno visoka a RH dovoljno niska da omogući da što više vode ispari u vazduh. Kvalitet vode igra važnu ulogu u isparavanju, ali i u održavanju čistoće sistema (Fouda and Melikan, 2011). EH može da obezbedi hlađenje za samo 10°C pod optimalnim uslovima. Ako se zahtevaju niže temperature potrebne su drugačije tehnologije hlađenja.

Isparavanje nije isto što i ključanje i može se postići na temperaturi koja je niža od temperature ključanja vode jer se dešava u susretu tečnost-para. Isparavanje se dešava kada pritisak pare bude niži od pritiska zasićenja vode. Sa druge strane, ključanje se događa kada tečnost dira površinu koja je na ili iznad temperature zasićenja. Ova interakcija čvrstog tela i tečnosti čini da se formiraju mehurovi koji se penju na slobodnu površinu vode (Cengel and Boles, 2008).

Koncept hlađenja krova vodom ima dugu istoriju i ceni se da se 5.5 miliona m² krovova hladi na ovaj način (Tiwari et al., 1992). Zna se da ako se na krov stavi samo mala količina vode, isparavanje jako ubrzava u poređenju ako se krov prekrije dubljim slojem vode (Carrasco, 1987).

Kada je RH=80%, smatra se sa hlađenje prestaje.

Iako svi sistemi počivaju na pretvaranju osetne u latentnu toplotu, mehanizmi konverzije mogu da se razlikuju. Čuveni sistem EH zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti je ćup u ćupu. Sistem je osmislio Mohammed Bah Abba i za to dobio nagradu Rolex (www.rolexaward.com). Sistem se sastoji od dve koncentrične glinene posude, jedna unutar druge sa slojem peska između njih. Pesak se ponaša kao vlažan medijum koji drži vodu za hlađenje. Na vrhu je vlažna krpa koja potpomaže hlađenje. Ovaj sistem koji se u Africi zove Zeer pot isproban je u čuvanju hrane i pokazao je znatno produženje trajanja namirnica, kod nekih vrsta povrća i 5 puta. (Nobel, 2003). Kapacitet ćupa u ćupu je oko 12 kg povrća (www.scidev.net). Iako vrlo efikasan sistem je ograničen malom zapreminom. Efikasnost hlađenja:

ΔT je ostvarena promena temperature, a Td i Tw su DBT i WBT.

Druge alternativne tehnike EH su sistem magle u kome se prskaju vodeni dropleti malog prečnika u vazduh gde isparavaju, kao i isparavanje tankog sloja vode sa krova. (Sethi i Sharma, 2007).

Faktori koji utiču na EH deluju istovremeno:

Temperatura vazduha. Isparavanje se dešava kada voda absorbuje dovoljno energije da pređe iz tečnog u gasovito stanje. Vazduh relativno visoke temperature biće sposoban da stimuliše proces isparavanja kao i da zadrži veću količinu vodene pare. Zbog toga oblasti sa visokim temperaturama imaju viši stepen isparavanja i veći efekat hlađenja. Sa nižim temperaturama manje vode isparava, vazduh može da zadrži manje vodene pare pa je i hlađenje manje.

Kretanje vazduha bilo prirodno (vetar) ili veštačko (ventilator) je važan faktor koji utiče na stepen isparavanja. Pošto voda isparava sa vlažne površine, ona podiže vlažnost vazduha koji je najbliži površini vode (vlažna zona). Ako vlažan vazduh ostaje tu gde jeste stepen isparavanja će početi da opada kako vlažnost raste. Sa druge strane ako se vlažan vazduh iz blizine vlažne površine stalno uklanja i menja sa suvljim, stepen isparavanja će se ili ubrzati ili ostati stalan.

Površ medijuma. Površina isparivačkog medijuma je još jedan bitan faktor koji utiče na brzinu isparavanja. Što je veća površina sa koje voda isparava, veća je brzina isparavanja.

Relativna vlaga. RH je mera količine vodene pare u vazduhu kao procenat maksimalne količine koju vazduh pri datoj temperaturi može da primi. Kada je RH vazduha niska, to znači da vazduh ima samo mali deo vlage koju može da primi. Pod ovim uslovom, vazduh je u stanju da primi dodatnu vlagu pa će uz sve druge povoljne uslove isparavanje biti veće, pa tako i efikasnost sistema EH.